RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej także „RODO”), uprzejmie Państwa informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Zakładach Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, ul. Kościuszki 115, zwanych dalej także Firmą.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych są:

Zakłady Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, ul. Kościuszki 115 (32-650 Kęty); KRS: 0000078044, REGON: 357153046, NIP: 549-20-66-443, reprezentowane przez Zarząd Firmy.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

– listownie: 32-650 Kęty, ul. Kościuszki 115, 

– przez pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– telefonicznie: +48 33 84 75 103

– fax: +48 33 84 75 104

2. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w pierwszej kolejności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tzn. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu  kontaktu w sprawie nawiązania współpracy biznesowej.

Dane osobowe przetwarzane będą w formie elektronicznej lub papierowej w celach organizacyjnych Firmy lub celach finansowo – księgowych.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe także na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO.

Na terenie Firmy prowadzony jest monitoring wizyjny, który obejmuje obszar określony w Regulaminie pracy Firmy; obszar jest także oznaczony za pomocą graficznych informacji.

Pani/Pana dane osobowe – ujęte w zapisie monitoringu – będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Firmy i oraz ochrony mienia Firmy.

3. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni przez Administratora pracownicy Firmy lub podmioty współpracujące z Firmą, które zostały w formie pisemnej (umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych) zobowiązane do ochrony Pani/Pana danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  obowiązku prawnego  ciążącego  na  administratorze  (przepisy podatkowe, dotyczące ubezpieczeń społecznych lub prawa pracy) lub dochodzenia  roszczeń – 3 lata liczone od początku roku następującego po roku w którym przekazano do Firmy dane osobowe. Nagrania monitoringu wizyjnego Firma przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiące realizację obowiązku informacyjnego Administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Na ofertach pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli:

“Zgodnie z 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakłady Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty Sp. z o.o. moich danych osobowych dla celów związanych z procesem zatrudnienia realizowanym przez ww. Firmę”.