Kontakt

skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Kontakt

ZAKŁADY URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH ZAM KĘTY SP. Z O.O.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydz. XII Gosp.
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000078044
NIP: 549-20-66-443
Regon: 357153046
BDO: 000022804
Kapitał zakładowy: 2 000 000 zł

PKO BP S.A. o/Bielsko-Biała
PLN 80 1020 1390 0000 6502 0018 5785
EUR PL41 1020 1390 0000 6202 0191 1197

SEKRETARIAT ZARZĄDU:
 
WYDZIAŁ MECHANICZNY – MARKETING:
 
WYDZIAŁ AUTOMATYKI – MARKETING:
ODDZIAŁ APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ:
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
 
DZIAŁ ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM I UTRZYMANIA RUCHU:
DZIAŁ SPRZEDAŻY: